M.R.

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden, deze bestaat uit 6 leden. Drie leden zijn gekozen uit de geleding van ouders en drie uit het onderwijzend personeel. De zittingsduur is drie jaar. Aftredende leden zijn herkiesbaar, tenzij zij langer dan zes jaar ononderbroken lid zijn geweest. Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Op verzoek van de MR woont de directeur van de school de vergadering bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. De medezeggenschap overlegt dikwijls met de directeur en kan zo invloed uitoefenen op belangrijke beslissingen die de directeur neemt.  De taken, verantwoordelijkheden en rechten van de MR zijn vastgelegd in een reglement.

Voor vragen, opmerkingen en voor de notulen van de MR kunt u de MR benaderen via:

mr@hetwooldrik.nl

 

De leden van de MR zijn:

Mogen wij ons voorstellen:

Ouders:                                                               

Silvia Krikke

Iris Martens

Rob Stübener

Leerkrachten :                               

Annemieke Keur

Wendy Kok

Nataly Nagy